• Hívjon : +36 30 361 0819

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az adatkezeléshez való hozzájárulásának megadás önkéntes, amelynek határozott és félreérthetetlen beleegyezést kell magában foglalnia és megfelelő tájékoztatáson kell alapulnia.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: Az érintett hozzájárulása.

Adatkezelő neve: Gulyás Nándor egyéni vállalkozó

Adatfeldolgozó neve: Gulyás Nándor, Gulyás-Klein Andrea

e-mail cím: info@bonaventuratabor.hu

Telefonszám: +36 30 494-6580

A kezelt személyes adatok köre: A jelentkezési adatlapon megadott adatok.

 

 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a Bonaventúra Nyári Élménytáborok keretében megadott személyes adatokat 2022. július 31-ig vagy az érintettek hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A megadott határidő lejártát vagy a hozzájárulás visszavonását követően Gulyás Nándor törli az általa kezelt személyes adatokat.

A Bonaventúra Nyári Élménytáborok keretében készült képek megőrzési határideje 5 év vagy az érintettek hozzájárulásának visszavonásáig megőrzi.

 

 

Személyes adatok kezelésének keretei: Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag a fent ismertetett célokra használja fel. Gulyás Nándor biztosítja Önt arról, hogy adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra. A megjelölt adatokat kizárólag a saját nyilvántartásában, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Infótörvény) összhangban kezeli.

 

 

Adatbiztonsági intézkedések:

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotörvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotörvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelők gondoskodnak az átadott, személyes adatok biztonságáról, és mindent megtesznek az esetleges adatvédelmi incidensek megakadályozása és felderítése érdekében. Ennek keretében az adatkezelő az Ön személyes adatait jelszóval védett adatbázisban tárolja.

Az adatkezeléshez való hozzájárulásának megadása önkéntes, amelynek határozott és félreérthetetlen beleegyezést kell magában foglalnia és megfelelő tájékoztatáson kell alapulnia.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Kérelmezhet az adatkezelőnél:

 

  • tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

Ön az említett jogait az info@bonaventuratabor.hu e-mail címen előterjesztett vagy Gulyás Nándor, 9700 Szombathely, Szigeti Kilián u.1/A. címre küldött kérelmében érvényesítheti.

 

Az Ön személyes adatait az alábbi munkaköröket betöltő személy kezelheti:

Gulyás Nándor egyéni vállalkozó

Gulyás-Klein Andrea táborvezető

 

Kérelmére Gulyás Nándor tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Gulyás Nándor köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelemére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 

A tájékoztatást Gulyás Nándor csak az Infótörvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén Gulyás Nándor írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadása az Infotörvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Ön a bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

Az infotörvény rendelkezéseivel összhangban az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén,
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
  • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Gulyás Nándor a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Ha Gulyás Nándor az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamit a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett Gulyás Nándor döntésével nem ért egyet, illetve ha Gulyás Nándor az említett határidőt elmulasztja, az érintett –  a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság Gulyás Nándort a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy Gulyás Nándor vagy bármelyik adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.

 

Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését Gulyás Nándortól. Az általa igénybe vett adatfeldolgozó károkozásáért is Gulyás Nándor tartozik felelősséggel. Gulyás Nándor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.